Wednesday, March 4, 2009

၁၄-၁၂-ဝ၆ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ နီေပါႏိုင္ငံ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္

ေနာက္ခံ။
၂၈-၁ဝ-ဝ၆ ေန႔၌ South Asian Conference (Satyagraha Conclave) ကို နယူးေဒလီ Gandhi Peace Foundation တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ဘူတန္၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကရာ တရပ္အျဖစ္ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့အေရးကို ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကအေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လက္မွတ္ထိုး(ကင့္ပိန္း) ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အတြက္ ေဒါက္တာတင့္ေဆြကပူးတြဲပါ Memorandum ကိုေရးသားလ်က္ နီေပါႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ (Ex-MPs’ Club) ထံေပးပို႔ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းလက္မွတ္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ရရွိေသာအခါ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲတခုျပဳလုပ္လ်က္ ကုလသမဂၢဌာေန ကုိယ္စားလွယ္မွတဆင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးထံေပးပို႔ေရးအတြက္ ၁၅-၁၂-ဝ၆ ေန႔ကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ နီေပါ လႊတ္ေတာ္သို႔လည္း သြားေရာက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလ်က္ လက္ေတြ႔ က်ေသာ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေရး ေဆြးေႏြးရန္စီစဥ္ထားခဲ့သည္။

အစီအဥ္မ်ား။
• ၁၄-၁၂-ဝ၆ ေန႔တြင္ ေဒါက္တာတင့္ေဆြႏွင့္ ွ AFPI general secretary Sudhindra Bahdorea တို႔ႏွစ္ဦး နီေပါႏိုင္ငံ ခတၱမတၱဴသို႔ ထြက္ခြါ ေရာက္ရွိရာ (Ex-MPs’ Club) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကၾကိဳဆိုၾကသည္။
• ၁၅-၁၂-ဝ၆။ နံနက္ ၁ဝနာရီ၃ဝ တြင္ ခတၱမတၱဴျမိဳ႔ ၌ နီေပါႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား (Nepali Congress NC, Nepali Congress Democratic NCD, United Marxist Leninist UML) တို႔က မိန္႔ခြန္းမ်ားေျပာၾကားျပီးေနာက္ အင္အား (၃ဝဝ)တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပံုတူပန္းခ်ီကားႏွင့္ ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ေၾကြးေက်ာ္သံမ်ား ဟစ္ေအာင္ၾကကာ (UNDP) ရံုးသို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကသည္။
• ၁၁နာရီ ၃ဝ တြင္ (UNDP)ရံုး ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mathew Kanane ထံ နီေပါအတ္ (၅ဝ)အပါအဝင္ စုစုေပါင္းလက္မွတ္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ထိုးထားသည့္ Memorandum ကို (Ex-MPs’ Club) မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ SAFPI general secretary ႏွင့္ NCGUB PMO တို႔က ေပးအပ္လိုက္သည္။ Mathew Kanane ကလည္း UN Assistant General Secretary Mr. Gambari ၏ခရီးစဥ္ အေၾကာင္းေျပာၾကားလ်က္ အေဆာတလ်င္ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုသည္ကုိ ကတိေပးေျပာၾကားသည္။
• ၁၂ နာရီ။ (Ex-MPs’ Club)မွတာဝန္ရွိသူမ်ား / SAFPI general secretary ႏွင့္ NCGUB PMO တို႔သည္ နီေပါလႊတ္ ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမစတင္မီ လႊတ္ေတာ္တြင္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္လႊတ္ေတာ္ က်င္းပစတင္သည္အား တက္ေရာက္ ေလ့လာၾကသည္။
• လႊတ္ေတာ္စတင္လ်င္စျခင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ွ Subhas Newang က ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာတင့္ေဆြအား ၾကိဳဆိုေၾကာင္းေျပာၾကားျပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုလ်က္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအားေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာရာ တက္ေရာက္ေနၾကသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအားလံုးက ေထာက္ခံခ်က္ တခဲနက္ေပးၾကသည္။
• ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာပင္ ေန႔လည္စာစားျပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ွ Subhas Newang အား ၄င္း၏ရံုးခန္းသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားလ်က္ အမွတ္တရဓါတ္ပံုရိုက္ခဲ့သည္။ ပါလီမန္တြင္းျမန္မာ့ အေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္ အားရိုက္ထားသည့္ VCD မိတၱဴရွိေရးေမတၱာရပ္ခံသည္ကို သေဘာတူခဲ့သည္။
• ၄ နာရီ Reporters’ Club, Nepal ၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သည္။ Mahendra Yadav “Madhukar” MP, Chairman Foreign Relations & Human Rights Committee, Chin Kaji Shrestha, former minister, Nepali Congress, HomRaj Dahal, member secretary Ex-MP Club, Arjun Thapa, ex-MP Nepali Congress Democratic, SAFPI general secretary ႏွင့္ NCGUB PMO တို႔က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ နီေပါ တီဗြီမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ားကသတင္းေဖၚျပၾကသည္။
• Nepali Congress Democratic party Vice chairman Mr. Praksh Mansingh က ညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းသည္။
• ၁၆-၁၂-ဝ၆ ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ (Ex-MPs’ Club)မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးသည္။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားမွာ -
• နီေပါလႊတ္ေတာ္တြင္းျမန္မာ့အေရးအဖြဲ႔ (Burma Caucus)တခု ဖြဲ႔စည္းေရး၊
• NCGUB ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အားဗီဇာရရွိေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ကြန္ဖရင့္တခု နီေပါတြင္က်င္းပေရး၊
• နီေပါလႊတ္ေတာ္ျမန္မာ့အေရးအဖြဲ႔အား AIPMC ႏွင့္၄င္း အိႏၵိယမွ အမတ္မ်ားႏွင့္၄င္း ဆက္စပ္ေရး၊
• အိႏၵိယမွအမတ္ရရွိေရးတြက္ SAFPI general secretary မွ တာဝန္ယူမည္။

နီေပါႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာ့အေရးလုပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေဒါက္တာတင့္ေဆြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားမႈ
၁၅-၁၂-ဝ၆
RFA။ ။ ဒီကေန႔ေသာၾကာေန႔ နံနက္ (၁ဝး၃ဝ) အခ်ိန္ နီေပါႏိုင္ငံ ခက္တမန္ဒူးၿမိဳ႔၊ မိုင္တိက အရပ္ကေန နီေပါအေျခစုိက္ ကုလသမဂၢရံုးအထိ လက္ရွိပါလီမန္အမတ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ပါလီမန္အမတ္ေဟာင္းေတြနဲ႔အတူ NGO အဖဲြ႔ေတြ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔ေတြ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႔ေတြ စုစုေပါင္း အင္အား (၃ဝဝ) ဝန္းက်င္ေလာက္ဟာ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ကုိ ေºကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔အတူ ခ်ီတက္ပဲြတခုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့့ နီေပါႏိုင္ငံ ကုလသမဂၢ ဌာေနရံုးကတဆင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးဆီကုိ သဝဏ္လႊာတေစာင္ေပးပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသဝဏ္လႊာမွာ နီေပါႏိုင္ငံ လက္ရွိအမတ္ေပါင္း (၅ဝ) နဲ႔ နီေပါျပည္သူေတြရဲ႔လက္မွတ္ေပါင္း ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးေရး ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ အျမန္ဆံုးအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေရး ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီကေန ထိေရာက္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ ခ်မွတ္ေပးေရးတုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီသဝဏ္လႊာကုိ UNO ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ (မစၥတာ မက္သယူး၊ ကာေနး) ကလက္ခံယူၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ထံကုိ ေပးပုိ႔မွာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဒီလႈပ္ရွားမႈကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ နီေပါပါလီမန္အမတ္ေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔ရဲ႔ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ အဲဒီေနာက္ ပါလီမန္အမတ္ေဟာင္းမ်ားနဲ႔ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ အျပင္ ေတာင္အာရွ လူထု လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ (မစၥတာ စူဗင္ဒရာ ဗဒုိဗီးယား) ပါ နီေပါပါလီမန္ကို သြားေရာက္ခဲ့ကပါတယ္။ ေန႔လယ္ပုိင္းမွာေတာ့ ပါလီမန္ ဥကၠဌနဲ႔ေတြ႔ဆုံၿပီး ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကုိလည္း တင္ျပခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ နီေပါ ပါလီမန္ဥကၠဌရဲ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ နီေပါ ျပည္သူလူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ပါလီမန္ဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ္ကေန ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္တရပ္ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဘာေတြ ထုတ္ျပန္ေၾကာညာခဲ့တယ္္ဆုိတာကုိေတာ့ နီေပါပါလီမန္ အမတ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ရဲ႔ အေထြေထြအတြင္း ေရးမႈး (မစၥတာ ဟုန္းမရာခ်္ ဒါဟာ) ကေန အခုလုိ႔ေျပာျပပါတယ္။

မစၥတာဟုန္းမရာခ်္ ။ ။ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကုိ ခ်ြင္းခ်က္မရွိ အျမန္္ဆံုးျပန္လည္လႊတ္ေပးဘုိ႔၊ အေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ပါလီမန္ အမတ္ေတြနဲ႔အတူ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ အျမန္ဆံုး ထူေထာင္ သြားဘုိ႔၊ နီေပါပါလီမန္ကေန ေၾကညာသြားတာကုိ မစၥတာဟုန္းမရာခ်္ ကေန ျပန္လည္တဆင့္ေျပာျပသြားတာပါ။

RFA။ ။ သူတုိ႔အေနနဲ့အခုလုိ ျမန္မာ့အေရးကုိတက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ရတာကလည္း လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ (၆ဝ) ကာလက ျမန္မာ အစိုးရဟာ နီေပါႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အားေပးေထာက္ခံခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အဲဒီတုန္းက ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ ျမန္မာျပည္မွာ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ဒီကေန႔မွာေတာ့ နီေပါႏိုင္ငံက ဒီမုိကေရစီ စနစ္လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနတာမို႔ စာနာရိုင္းပင္းမႈနဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ ေထာက္ခံအားေပးရတာ ျဖစ္ပါ တယ္လုိ႔၊ နီေပါလြတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ရဲ့ အတြင္းေရးမႉးကေန ၼၤဗ ကုိေျပာျပပါတယ္။ အခုလုိနီေပါႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာ့အေရး ကုိေထာက္ခံအားေပးလာေအာင္ အေဝးေရာက္ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ေဒါက္တာတင့္ေဆြကေန အိႏၵိယႏိုင္ငံက လူထုလုပ္ရွားမႈ႔ အဖဲြ႔အစည္း တခ်ိဳ႔နဲ႔အတူ သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြကုိလည္း နီေပါႏိုင္ငံမွာ ဘာမ်ား ျဖည္႔စြက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိသလည္းလုိ႔ေမးၾကည္႔ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ။ ။ ေနာင္လည္းဘဲ နီေပါႏိုင္ငံမွာဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္စရာေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာဆုိရင္ နီေပါ ပါလီမန္ထဲမွာ ဗမာျပည္အေရး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖဲြ႔ ဖဲြ႔ေရးကုိလည္းေဆြးေႏြးေနပါတယ္ခင္ဗ်။ အဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂ ခု ၃ ခုနဲ႔ေဆြးေႏြး ၿပီးပါၿပီ၊ သူတုိ႔ကလည္းသေဘာတူပါတယ္။ မၾကာခင္ေတာင္ ျဖစ္စရာအေၾကာင္း ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ က်ေနာ္က ဒါတင္ မကဘဲ AIPMC လုိ႔ေခၚတဲ့ အာစီယံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖဲြ႔နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ဖုိ႔လည္းလုပ္ခ်င္တဲ႔အတြက္ ေစာင့္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လမ္းေၾကာင္းေကာင္းေပၚေတာ့ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္ခင္ဗ်။

RFA။ ။ ဟုတ္ကဲ့ နီေပါပါလီမန္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ားအေရးပါမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္မ်ားထိေရာက္မႈရွိမလဲ မသိဘူးခင္ဗ်။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ။ ။ နီေပါကုိၾကည့္ရင္ ပထဝီနိုင္ငံေရးအရ အေရးမပါသလိုထင္ႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔က အေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔အတူ ကုိယ္လုပ္ရမဲ႔အလုပ္ကုိ တစုိက္မတ္မတ္လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ႔ ခံယူခ်က္နဲ႔ သႏၷိဌာန္အေပၚကေန က်ေနာ္တုိ႔လုပ္တာပါ။ အလားတူပဲ တျခားေနရာက တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း သူတုိ႔လုပ္သင့္ လုပ္အပ္တဲ့ လုပ္ႏိုင္တာေတြလုပ္္၊ ျပည္တြင္းကေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္တြင္းကလူထုကလည္း ကုိယ္လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ျခင္းအား ျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔အားလံုးလုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိေရာက္ရမယ္္ဆုိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ႀကီးရဲ့ အစိတ္ပုိင္းတခုရဲ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး စုေပါင္းလုပ္ၾကေတာ့မွဘဲ က်ေနာ္တုိ႔က အားလံုးအတြက္ ေအာင္ျမင္ၾကမွာပါ။

THT Online
Kathmandu, December 16:

The House of Representatives on Friday demanded immediate release of the pro-democracy leader of Myanmar, Ang San Suu Kyi. Welcoming a Myanmarese leader, Tint Swe, in the House on Friday, Speaker Subas Nembang had put forth a proposal at the meeting of the House, demanding the release of Suu Kyi from house arrest.
Swe attended the meeting of the House. Suu Kyi symbolises Asian democracy, Nembang said.

Meanwhile, members of the Ex-MPs' Club and the South Asian Forum for Peoples' Initiatives (SAFPI) took out a rally from Maitighar on Friday.

They submitted a memorandum to the United Nations Security Council through the UN House in Kathmandu, requesting the world body to pass a resolution on the human rights situation in Myanmar.

Accepting the memorandum, Mathew Kahane, the UN resident representative in Nepal, said he would pass it to the UN Security Council. "The issue of Myanmar is a long-standing one. I hope the council takes up the issue seriously," Kahane said.

Tint Swe and a representative of the SAFPI, Sudhindra Bhadoria, are here to participate in programmes being organised by the civil society and former MPs with an aim to press for the restoration of democracy in Myanmar and for the release of Suu Kyi.

Speaking at the Reporters' Club, Swe appreciated the parliament's proposal seeking the release of Suu Kyi.

Swe said the Nepali parliament has become the first parliament in the world to table a proposal seeking the release of Suu Kyi.

Addressing a mass assembled at the Maitighar Mandala, Swe said: "The Security Council should pass a binding resolution on the situation in Myanmar. We have already had a number of resolutions in the past to address our problem, but in vain."
According to him, there are as many as 1,144 political prisoners, including 14 members of parliament, in Myanmar. Khun Tunoo, a leader of Shan , the second largest party of Myanmar, was sentenced to a 106-year jail term. "Seven years were added to his term later as he happened to listened to radio. You can imagine the situation."

Mahendra Yadav 'Madhukar', the head of the Foreign Ministry and Human Rights Committee, said the Nepali parliament is ready to make the "move required" for the release of Aung San Suu Kyi and the restoration of democracy in Myanmar. "We are ready to fight yet another battle for democracy be it at home or abroad," he said.
Bhadoriya of the SAFPI said: "Nepal has already set an example in the fight for democracy. Time has come for it to fight against 'undemocratic move' in the neighbourhood."
Among others, NC vice-president Sushil Koirala, leader Dr Ram Baran Yadav, NC (D) leader Hom Raj Dahal, Bharat Shah, NC (D) leader Deep Kumar Upadhyay and CPN (UML) leader Bijaya Subba expressed solidarity with the Myanmarese struggle for democracy.

The Rising Nepal
Rally held for human rights in Myanmar [2006-12-16]
http://www.gorkhapatra.org.np/

KATHMANDU, Dec. 15: A peace rally has been organised from Maitighar Mandala, Kathmandu to the UN Office, Pulchok, Lalitpur to exert pressure to peacefully settle the political unrest in Burma, to release all the political detainees and to restore human rights in the country.

After the peace rally organised by the ex-MP's club, a memorandum was to be presented to the representative of UN based in Nepal demanding the Security Council to take initiatives for the solution of the political crisis in Burma.

Prior to this, speaking at the gathering at Maitighar Mandala, Vice President of Nepali Congress Sushil Koirala said Nepal is in favour of the protest for the release of the statesmen including leader Aung San Suu Kyi and, for the establishment of democracy and human rights in the neighbouring country Burma (Myamnar).

Similarly, a Minister in the overthrown elected Prime Minister's cabinet, Dr Tint Sue thanked for the support shown by Nepal Government, political parties and organisations for the political change in Burma. He also laid stress on the need to exert pressure on the UN by the neighbouring countries to enforce the mandatory proposal passed by the Security Council regarding this.

Chairman of the South Asian Forum for Peoples Initiatives (SAFPI), Sudhindra Bhadoriya stated that the solidarity shown by Nepal for the political crisis of Burma would be echoed in the world, and pointed out the need to consolidate the mutual cooperation to shun the activities against democracy in South Asian nations.

Likewise, at the gathering, Chief Whip of NC (D), Tek Bahadur Chokhyal, NC parliamentarians duo Benupraj Prasain and Ram Chandra Tiwari, President of the Foreign Affairs and Human Rights Committee, Mahendra Madhukar, CPN-UML MPs Bijaya Subba, Vice-President of PAPAD, Shalikram Singh and Member-Secretary of the organising body, Homraj Dahal also extended their support and focused that all democratic nations should be united for the establishment of democracy and human rights in Burma.
Nepal has shown new light for the World…When others would follow suit …?
Posted December 17th, 2006 by Raj Shekhar
http://wordpress.com/tag/history-politics/
15th of December 2006 was a golden day in the history of Asia. Nepal - a small land locked country under the shadow of Himalayas had shown democratic nations of Asia, Africa and Latin America, an unfailing courage in setting the examples for world community to re-think their engagement with military regime in Burma popularly known as SPDC (State Peace and Development Council). On this very august day, the House of Representatives in Nepal put forward a proposal for the immediate release of Daw Aung San Suu Kyi and restoration of democracy in Burma, while welcoming Burma’s exile democratic leader Tint Swe in the House.
The speaker of the Nepal’s House of Representatives’, Mr. Subas Nembang remembered Suu Kyi - as a symbol of Asian democracy. Through this act of solidarity with Burmese people, Nepal has become first parliament in the world to table a proposal seeking the release of Suu Kyi, who had already spent more than 4000 days in the house arrest. Later on members of the Ex-MPs’ Club and the South Asian Forum for People’s Initiatives (SAFPI) took out a rally from Maitighar and submitted a memorandum to the United Nations Security Council through the UN House in Kathmandu, requesting the world’s powerful body to strongly think about human rights violation in Burma and take immediate action.
Lessons for China: Moreover it is also a message for China and India to re-think their support to military junta for a few petro-dollars at the cost of more than 1,144 political prisoners, including 14 members of parliamentarian suffering in Burma’s infamous jail. One of the important lessons for China is that their comrade-in-arms, Nepal’s ultra-leftist group CPN (UML) leader Bijaya Subba’s support to Burmese people along with Nepal Congress vice-president Sushil Koirala. Chinese leaders knowingly failed to understand that present military regime’s leadership in Burma not only rejects AFPFL’ (Anti-Fascist People’s Freedom League) & PVO (People’s Volunteer Organization) contribution in making Burma independent from colonial rule but it also equally accuses Burma Communist Party & Red Flag Party for all the misdeeds in Burma, however actually committed by them. (Act of Destruction and Armed Insurrection No Democracy, The New Light of Myanmar, Monday, 3 March 2003). And if the present regime continues unabated in power, it would be not far that, father of Burmese Nation -Aung San would be re-written by military junta as equally destructive personality as they used to write about – Daw Aung San Suu Kyi?
Lessons for India: When Nepal was securing her red-letters day in modern world history by passing a landmark resolution for the restoration of democracy in Burma on December 15th 2006, her largest democratic neighbour – India was unfortunately signing a trade pact with military regime for the development of Sittwe port in Burma on that very day. Through this bilateral agreement, India would invest Rs. 4.5 billion for the multi-model port development project, which would start next month and would be completed in the next three years, according to the press release of Minister of State for Commerce, Jairam Ramesh (India to help restore Myanmar Port, teluguportal.net/modules/news/article.php?storyid=25388, 16-12-2006). It was one of the great paradoxes of modern world history that, Nepal which has always sought lessons for her democratic future from India, is now showing the light & commitment towards democracy to India. Probably present Indian leaders has forgotten their rich role played in modern Asian history. Nepal might also paying her debt to India by setting a new example, when the flame of democracy in Himalayan kingdom was lit alive by the sacrifices made by India’s Jaiprakash Narayan, Ram Manohar Lohia and Aruna Asaf Ali. The contributions made by Jaiprakash Narayan and Ram Manohar Lohia to Nepal’s establishment of democracy are historic moments in realizing people’s right to choose governments in Asia. Earlier, Indian leaders like Biju Patnaik (former Chief Minister of Orissa State in India) had fought as a pilot for the Indonesian independence & democratic cause.
Probably, Indian Prime Minister and Congress leader, Dr. Man Mohan Singh has forgotten even the words of one of his great leaders of India, Jawaharlal Nehru, that, “We in India have been conditioned throughout our history in a peculiar way. Our greatest leader of modern times was neither a man of wealth nor of military power, nor of position; yet the millions of India bowed their heads before him and tried to follow his great lead. This is the type of man we shall always honour, even in the modern world.” (Jawaharlal Nehru, in his welcome speech to US President – Eisenhower, on a state visit to New Delhi in December 1959). It is for the Indian Prime Minister, Man Mohan Singh has to analyze that, by engaging with military junta in Burma on the pretext of Look East policy, whom he is honouring - Nehru or Gandhi ji (whom J.L. Nehru was referring) or brutal military power in Burma? Or, Does noble laureate Suu Kyi truly following the path of Nehru by accepting Gandhi as her political guide and guru?

Ex-MPs’ Club, Nepal
Singh Darbar, Kathmandu, Nepal
Consultative status received from the Parliament


To:
• The President of the UN Security Council
• The Hon. foreign ministers of the members of the UN Security Council: Argentina, China, Denmark, France, Ghana, Greece, Japan, Peru, Qatar, Russian Federation, the Republic of Congo, Slovakia, the United Kingdom, United Republic of Tanzania, the United States
• His Excellency Mr. Kofi Annan, Secretary General of the United Nations

Date: December 11, 2006

Subject: An appeal to the UN Security Council to take appropriate action (a binding resolution) on Myanmar/Burma.

We, the concerned friends of Myanmar/Burma from Nepal appeal to all members of the UN Security Council to urgently address the rapidly deteriorating situation in Burma, which has reached beyond the international borders.

Myanmar/Burma is on the verge of devastation unless national reconciliation is reached through negotiation and compromise. Indicators that have raised our concern are:
• Increased intimidation, harassment, politically motivated arrests, and restrictions imposed on members of the National League for Democracy (NLD).
• Recent arrest of the student leaders who have already served long prison terms and are honestly working for national reconciliation.
• Increased deployment of armed forces in areas of ethnic nationalities and persecution of civilians resulting in a massive displacement of people and exodus of refugees into neighboring countries.
• Rapidly deteriorating economic situation.
• HIV epidemic becoming out of control and Myanmar/Burma being source of HIV spread to neighboring countries.
• Rapid deforestation rate resulting from unlimited exploitation of forests and increased frequency of floods and landslides, and the ecological damage causing heat waves.

For the above reasons the domestic situation turned into regional as well as international issue. Therefore the situation reached the UN Security Council and it correctly decided on September 15, 2006 to include the situation in Myanmar/Burma in the official agenda. We welcome that historic decision.

We totally agree with the appeal by the NLD for UN Security Council's binding resolution for national reconciliation and democratic transformation in Burma through dialogue.

It is obvious that SPDC has no political will for the reconciliation. The National Convention, the first step of the 7-phase Roadmap proposed by the SPDC has been rejected by all major political parties, which have won the election held in 1990. Accordingly we request the members of the UNSC to pass a binding resolution calling for national reconciliation and democratic transformation in Burma through a political dialogue. We would like to sincerely suggest that the resolution should call upon the SPDC to:
• Implement the process of national reconciliation by fixing a reasonable time frame.
• Immediately and unconditionally release U Tin Oo (Vice Chairman of NLD), Daw Aung San Suu Kyi (General Secretary of NLD), U Khun Tun Oo (Chairman of Shan Nationalities League for Democracy), the student leaders and other political prisoners and allow them to participate in the democratic transformation process.
• To enter into a meaningful political dialogue with NLD and other political forces including the leaders of the ethnic nationalities towards national reconciliation and democratic transformation.

No comments:

Post a Comment