Wednesday, March 4, 2009

၂-၂-၂၀၀၈ စဥ္ျပိဳင္အစိုးရ

စြယ္စံုက်မ္းမ်ားတြင္ အေဝးေရာက္အစိုးရေပါင္း တဒါဇင္အမည္မ်ားေဖၚျပထားရာ သက္တမ္း ၁၇ႏွစ္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ(အင္စီဂ်ီယူဘီ)လည္း ပါဝင္သည္။ အစိုးရတရပ္၏ ပင္မတာဝန္မ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံ လူမႈဘဝလံုျခံဳေရးႏွင့္ ယာယာေရးတို႔ကို စဥ္ျပိဳင္အစိုးရတရပ္အဖို႔ ျဖည့္ဆီးႏိုင္စြမ္း မရွိတတ္ပါ။ သို႔တေစ စဥ္ျပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႔ျခင္းမွာ အုပ္စိုးေနသူမ်ားအား အထိနာေစသည့္နည္းလမ္း (ခ်ဲလင့္) တရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ (အင္စီဂ်ီယူဘီ) သည္ ၁၈-၁၂-၉ဝ ေန႔၌ ဖြဲ႔စီးျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေလ့လာသံုးသပ္သူအမ်ားက (အင္စီဂ်ီယူဘီ)အဘယ့္ေၾကာင့္ႏွင့္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာ သည္တို႔၏ ဆီေလွ်ာ္မွန္ကန္မႈအား ေမ့ေပ်ာက္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သမိုင္းဟူသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကသူမ်ား အတြက္ မသိမျဖစ္ပါေခ်။ (၁၉၉ဝ) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရြးခ်ယ္ ခံၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ ထိုစဥ္က အုပ္စိုးေနေသာ (နဝတ)အား စဥ္ျပိဳင္၍ အစိုးရတရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းတရားၾကီး အနည္းဆံုး (၃)ရပ္ ရွိခဲ့ပါ သည္။

ပဌမအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အင္နယ္လ္ဒီ)၏ ဂႏၵီခန္းမ အစည္း အေဝး မတိုင္မီေန႔က (နဝတ)မွ ေၾကညာခ်က္ ၁/၉ဝကို ထုတ္ျပန္၍ လႊတ္ေတာ္ေခၚျခင္းကိုေသာ္၄င္း၊ အစိုးရဖြဲ႔ျခင္း ကိုေသာ္၄င္း၊ တားျမစ္လိုက္ပါသည္။ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားခံေနရသည့္ (အင္နယ္လ္ဒီ)အဖို႔ အစိုးရ မဖြဲ႔ႏိုင္ပါေခ်။ သို႔ရာတြင္ လူထုဖိအားမွာ အမတ္မ်ားအေပၚ ၾကီးမားစြာ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ေက်နပ္ေစရန္မွာ (နဝတ)မလုပ္ေစခ်င္သည္အား လုပ္ရန္သာ ရွိပါေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထိုအတိုင္း လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အလားတူ ေပးဆပ္မႈလည္း ၾကီးမားလွပါသည္။ အထဲတြင္ အမတ္မ်ားစြာ ေထာင္ (၂၅) ႏွစ္စီ အသီးသီးခ်ခံရသကဲ့သို႔ အျပင္တြင္လည္း (၂)ဦး သတ္ျဖစ္ျခင္းခံၾကရ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (အင္စီဂ်ီယူဘီ)သည္ အခ်ိဳ႔ ေျပာေနသလို ‘ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္ဖြဲ႔လိုက္သည့္(ေလာ္ဘီ)အုပ္စုေလး’ မဟုတ္မူပဲ၊ ‘ကိုယ့္ဖါသာအနာခံဖြဲ႔ထားသည့္ အစိုးရ’ တရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ အဆံုးအျဖတ္ကို (အင္နယ္လ္ဒီ)အမတ္မ်ားကလုပ္ျပီး ကိုယ္စားလႊဲအခြင့္အာဏာ(မင္းဒိတ္)ကိုမူ အမတ္မ်ား၏ လိႈ႔ဝွက္ အစည္းအေဝးမ်ားက ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (အင္နယ္လ္ဒီ) မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားကိုလည္း တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ရဲရင့္ေသာဆံုးျဖတ္မႈအား ေထာက္ခံ-အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

တတိယအမွန္တရားမွာ ထိုစဥ္က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္အခ်ိဳ႔အား ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက သေဘာတူ-ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (မာနယ္ပေလာ) က်ေတာ့မွသာ (အင္စီဂ်ီယူဘီ)သည္ အေဝးေရာက္အစိုးရ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္ၾကီး (၃)ခ်က္မွာ ၂ဝဝ၈ ႏွစ္ဆန္းအထိ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

စဥ္းစားေဆြးေႏြးမႈအသစ္မ်ား
၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ စက္တဘၤာအေရးအခင္းၾကီးအျပီး အာဏာလက္မလႊတ္တန္းဆုပ္ကိုင္ထားေနေသာ စစ္အုပ္စုအား ရင္ဆိုင္ အန္တုရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားရွာေဖြျခင္းမွာ မွန္ကန္သင့္ျမတ္လွပါသည္။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ သို႔မဟုတ္ အလား တူေသာအစိုးရဖြဲ႔ေရး စဥ္းစားေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိလာပါသည္။ စနစ္တက် ေလ့လာမႈလည္း လုပ္ၾကပါသည္။ ျပည္ပေရာက္မ်ား ျဖစ္ေန၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္က ကဲ့သို႔ လိႈ႔ဝွက္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမည့္ နည္းနာမ်ားရွာျခင္းတို႔ကို (အင္စီဂ်ီယူဘီ)ကၾကိဳဆိုပါသည္။ အေရးၾကီးသည့္ ေမးခြန္းတရပ္မွာ ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ မည္သူမ်ားက အစုိးရဖြဲ႔ရန္ ဆံုးျဖတ္သင့္သနည္း။ ၁၉၉ဝ ကအဆံုးအျဖတ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ (အင္နယ္လ္ဒီ) အမတ္မ်ားက တိုင္ပင္၍ရမည့္ ဗဟို-တိုင္း-ျပည္နယ္ ပါတီစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ခ်ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔အေျခအေနမွာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မည္သို႔ဆိုေစ အေရးတၾကီးစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ရမည့္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ျပည္တြင္း-ျပည္ပက အမ်ားသေဘာတူမႈမ်ိဳး (ကြန္ဆင္းဆပ္)ျဖစ္အပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္ေသာအခါမွ မရတတ္သည့္ ရာႏႈန္းျပည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ိဳးကို မဆိုလိုပါ။ အလားတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွားမ်ားရွိတတ္ေသာ ‘မဲမ်ားရာ ဆံုးျဖတ္ျခင္း’မ်ိဳးကိုလည္း မဆိုလိုပါ။ ဒီမိုကေရစီ၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔တေစ (ထရန္စ္ပဲရင့္စီ)ပြင့္ပြင့္-ရွင္းရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လက္ေတြ႔တြင္ အစိုးရတရပ္အဖို႔ ေထာက္ခံမည့္ႏိုင္ငံတခုခု လိုအပ္ပါေသးသည္။ ဥပမာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒလိုင္လားမား၏ တိဘက္ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (စီတီေအ)အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ရွိသကဲ့သို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွာ ထိုသို႔ရွိျပီလား။ နာဂေဒသ အားလံုးသို႔ပင္ အေရာက္သြားရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲလွသည့္ စာရေမရိေတာင္ထိပ္အနီးရွိ (အင္အက္စီအင္န္-ေက)၏ အစိုးရ ဌာနခ်ဳပ္ထက္ ေနရာေကာင္းဘို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လိုအပ္ပါမည္။

(အင္နယ္လ္ဒီ)ပါတီဝင္မ်ားမွာ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး-ဥပေဒျပဳေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လြတ္လပ္မႈ မရွိပါေခ်။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စဥ္က ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းရွိပါသည္။ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းမွာ (အင္နယ္လ္ဒီ)၏ မူျဖစ္ ပါသည္။ ၂ဝဝ၇အတြင္းက အၾကမ္းဖက္၊ မတရားျဖိဳခြဲခံရအျပီး၊ အခဲမေက်ျဖစ္ၾကကာ အခ်ိဳ႔မွာ ပိုမိုျပင္းထံေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အားျပဳခ်င္လာၾကပါသည္။ မွတ္သားရန္မွာ ဂႏၵီသည္ (ဆူးဘတ္-ခ်ႏၵရာဘို႔ရွ္)၏ အိႏၵိယအမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ (အုိင္အင္န္ေအ)၏ ဖခင္ၾကီးလည္း မဟုတ္၊ တပ္သားလည္း မဟုတ္ခဲ့ပါေခ်။

အကယ္၍ အစိုးရတြင္ ပါသင့္ပါထိုက္ေသာဝန္ၾကီးဌာနအားလံုး ထည့္၍ဖြဲ႔သည္ဆိုပါက လက္ရွိေထာက္ကူေနသည့့္ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က ဆက္လက္ကူညီရန္ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤေနရာတြင္ (အင္ဂ်ီအို)ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ ကူေငြေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အေရးၾကီးေသာႏိုင္ငံေရးအဆံုးအျဖတ္မ်ားမခ်ရေတာ့ဟု မဆိုလိုပါ။ ဤလမ္းကမရလ်င္ အျခား နည္းလမ္းကို ရွာထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ တိဗက္ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားက တဗက္လူမ်ိဳးမ်ားထံက အခြန္ေငြ စနစ္တက် ေကာက္ခံရယူပါသည္။ ျပည္ပေရာက္ေနၾကကုန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးမဟုတ္ေစကာမူ အမ်ားစုက လႈပ္ရွားမႈၾကီးအတြက္ျဖစ္ေစ အစိုးရအတြက္ျဖစ္ေစ ကူညီႏိုင္ၾကပါမည္ေလာ။

ႏိုင္ငံေရးစဥ္းစားခ်က္
၉-၁၁-ဝ၇ ေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေရးပါသည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ ‘ဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး’ကို ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤသည္မွာ ၂ဝဝ၈ မွစ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စဥ္းစားခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္မ်က္ မွန္သမွ်မွာ သူမ၏ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ယင္းတာဝန္ၾကီးမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏိုင္မီ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ရရွိထားေသာ နားလည္မႈ၊ ေသြးစည္းမႈႏွင့္ ညီညြတ္ေရးတို႔အား မထိခိုက္ေစသင့္ပါ။

နအဖ အား ဖိအားပိုမိုေပးရန္လိုအပ္သည္မွာ လံုးဝမွန္ကန္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ (ဂ်န္ဘို-ကက္ဘိနက္) ဝန္ၾကီးေတြအမ်ား ၾကီးျဖင့္အစိုးရဖြဲ႔လိုက္၍ နအဖ အားပို၍အထိနာေစမည္ဆိုသည္ကို လက္ခံရန္ခက္ပါသည္။ သူ႔မိတ္ေဆြဆိုသူမ်ားပင္လ်င္ နအဖသည္ တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းေအာင္ မလုပ္ႏိုင္၊ စီးပြါးေရးကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ မစီမံ မခန္႔ခြဲတတ္ေၾကာင္း သိေန ၾကပါျပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ ‘ေနျပည္ေတာ္’ မေရာက္မခ်င္း နအဖ ထက္သာေၾကာင္း၊ ေတာ္ေၾကာင္း၊ ျပသႏိုင္ၾကေသးမည္ မဟုတ္ပါ။

လြန္ခဲ့ေသာ (၁၉)ႏွစ္အတြင္း နအဖ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သည္။ ဘာေတြေအာင္ျမင္ခဲ့သည္၊ ဘာေတြ မေအာင္ျမင္ ဆိုသည္အား ဆန္းစစ္ရပါမည္။ ၄င္းတို႔ အာဏာသိမ္းစဥ္က လူထုအားႏွစ္သိမ့္၍ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအား အေၾကာင္းျပရန္၊ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီလုပ္မည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ပဌမဆံုးေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ သူတို႔သက္တမ္းတေလ်ာက္ တခုတည္းေသာ တည္ခဲ့သည့္ကတိမွာ ၂၇-၁-၁၉၉ဝ ေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ထိုကတည္းက နဝတ-နအဖ သည္ မည္သူ႔ကိုမွ်မေထာက္ သူတို႔လုပ္ခ်င္ရာကို လုပ္ပါေတာ့သည္။ ေစ်းၾကီးၾကီးေပးရပါေစ၊ လုပ္ခ်င္တိုင္းလည္း ရေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္။ သူတို႔သည္ (ဆန္ရွင္)ကိုေသာ္၄င္း၊ (ရီဇိုလူးရွင္း)စာရြက္ေပၚက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို၄င္း၊ ဂရုမစိုက္ပါ။ (အာစီယန္)ကို၄င္း၊ ကုလသမဂၢကို၄င္း အေလးဂရု မျပဳပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္၊ ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျပစ္သည္။ အမတ္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္၊ ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျပစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ဘုန္းၾကီးမ်ားကိုလည္း ႏွိပ္ကြပ္၊ ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျပစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူတို႔သတ္မျပစ္ႏိုင္ေသးသည္မွာ ‘၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္’ျဖစ္ပါသည္။

၁/၉ဝ သည္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ႏွိပ္ကြပ္၊ ဖမ္းဆီးထားဘို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၄-၅ႏွစ္ ၾကာလာေသာအခါ သူတို႔၏ သတင္းစာမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တရားမဝင္ေတာ့သလိုေရးသားလာရာ၊ သံေယာင္လိုက္ေျပာသူေတြ ေတြ႔ရပါသည္။ ေနာက္ ၄-၅ႏွစ္ၾကာျပန္ေသာအခါ အတိုက္အခံမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသလို စြပ္စြဲလာသည္။ သူတို႔ အေျပာ လိုက္ေျပာသည့္ အစိုးရေတြ၊ လူေတြရွိခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ(စီအာရ္ပီပီ)မွ တိုင္းျပည္ ႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ ေပၚလစီမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါသည့္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ စစ္ႏွင့္အရပ္ဖက္ အရာရွိၾကီးမ်ားကလည္း (တဦးခ်င္းေျပာလ်င္) ဒီမိုကေရစီအေရးကို စာနာေထာက္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကလာၾကပါျပီ။

၂ဝဝ၇ အေရးအခင္းအျပီး စိတ္ဝင္စားဘြယ္ေကာင္းေသာ စိုးရိမ္ခ်က္အသစ္တမ်ိဳးကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက ေျပာလာၾက သည္။ ‘စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရွိလ်င္ ျမန္မာျပည္သည္ (ေဘာ္လကန္ႏိုက္ေဇးရွင္း)ျဖစ္မည္’ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားဟူ သည္ အေကာင္းျမင္ ၾကည့္တတ္ရပါမည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ‘စစ္တပ္အုပ္စိုးမႈအလြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ’ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားလာေနၾကျပီဟူ၍ ယူရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ၾကရမည့္အလုပ္တခုမွာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကို ေဖ်ေျဖာက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု၏တာဝန္ရွိသူအားလံုး၌ ခိုင္မာ-အားရွိေသာျငင္းဆိုခ်က္ေပးၾကရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ရွိထားသည့္ တင္းၾကပ္စြာဖြဲ႔စီးထားျခင္းမရွိေသာ တပ္ေပါင္းစုမ်ားသည္ ျပည့္စံုေသာအေျဖမဟုတ္ေသးပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ(၁၂)ခု ေထာက္ခံလိုက္မႈမွာ ေကာင္းဆံုးထဲက တခုျဖစ္ေပသည္။ ဤပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ တဖက္က လုပ္ထားသမွ်အနက္ အေကာင္းဆံုးလက္ရာ(မာစတာပိစ္) ျဖစ္ပါသည္။ ယခုဆိုလ်င္ ယခင္ကထက္ အစည္းေျပလာေသာ္လည္း တည္ေနျမဲေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား ပိုမို ရဲရင့္လာႏိုင္ၾကမည္ေလာ။

လူတိုင္းနားလည္ၾကသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမွာ လူထုသည္ မိမိအတြက္မိမိဖါသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚမႈသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ျပည္ပေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထက္ အေရးပါေၾကာင္းကို ရွစ္ေလးလံုး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက ျပခဲ့ၾကေပျပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အသစ္ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အထဲက ေထာက္ခံ-အားေပးမႈ ရွိရပါလိမ့္မည္။

၂ဝဝ၇ ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ ကမၻာ့အျမင္ကို ေျပာင္းသြားေစခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း နအဖ သည္ သူတို႔၏ ေပၚျပဴလာမျဖစ္ေတာ့ေသာ (ရုပ္မက္)ကိုပင္ တစိုက္မတ္မတ္တင္ေနေပသည္။ ကမၻာ့အျမင္ေျပာင္းလဲေစမႈၾကီး ရွိေစကာမူ အဘယ့္ေၾကာင့္ နအဖ အား သူတို႔၏ (ရုပ္မက္)ကို ျပဳျပင္ေစရန္ မစြမ္းႏိုင္ပါသနည္း။ ဆိုလိုအခ်က္ကို တင္ျပပါမည္။ ၁/၉ဝသည္ ၁၉၉ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲ ရလဒ္အား တားဆီးဘို႔ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ (ရုပ္မက္)မွာ ယင္းကိုသတ္ျပစ္ဘို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အေသအလဲ သတ္ျပစ္ခ်င္ပါသည္။ ဤသို႔ယူေစခ်င္ပါသည္။ ၁၉၉ဝေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အၾကီးဆံုး‘အား’ျဖစ္ရာ ယင္းကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ရပါမည္၊ ေရေရာသည့္အျဖစ္မ်ိဳး မေရာက္ေစသင့္ပါ။

စဥ္ျပိဳင္အစိုးရတရပ္ ေပၚခ်င္ေပၚလာမည္။ ေပၚခ်င္မွလည္း ေပၚမည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈မွစသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသည္ ‘ဒီမိုကေရစီေသြးစည္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး’တို႔အား အေထာက္အကူျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ အခ်င္းခ်င္းသေဘာ ကြဲမႈမ်ား ေရွာင္ရွားရပါမည္။ ယင္းမွာ ၁၉၉ဝေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား ပိုမို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ ရမည္သာမက ရွိျပီးသားအစိုးရထက္ ထိေရာက္မႈပိုရွိပါမည္ဆိုသည္ကိုလည္း ေသခ်ာေစသင့္ပါသည္။ ထိုအတြက္ (အင္စီဂ်ီ ယူဘီ)က ဝမ္းပမ္းတသာေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ယင္းအေတာအတြင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအဖို႔ ေဒၚစု၏လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ အလုပ္ေတြ တေလွၾကီးရွိေနၾကပါသည္။

တင့္ေဆြ
(အင္စီဂ်ီယူဘီ)

No comments:

Post a Comment